گروه فرهیخت

۳۹ سال مجاهدت دینی، ۱۷ سال یار سینمادوستان خراسانی

۱۷ سال حامی ابومسلمی ها و ۱۶ سال دیده بانی روابط خارجی و مستندنگاری دیپلماسی های مشهد


گروه فرهیخت

قریب به نیم قرن، تلاشی آگاهی بخش برای اعتلای مشهد

در عرصه های دینی و علمی، فرهنگی و هنری، اجتماعی و ورزشی، رسانه ای و...