اندیشکده بین المللی فرهیخت حامی وبگاه


پوستر شهادت رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی

www.farhikhtt.ir

اندیشکده بین المللی فرهیخت

۱۵ سال دیده بان و مستندنگار روابط خارجی جهان شهر مشهد
مرجع علمی ارزیابی و سنجش ۲۲ دیپلماسی برتر در خراسان رضوی
ره آورد تلاش خادمان بین المللی رضوی در ایران و جهان اسلام

zargary@gmail.com